Sporto klubo „Shape Gym“

Sporto klubo taisyklės / paslaugų teikimo sutartis

 

 

 

Kaunas

 

 

 

1. Paslaugų tiekėjas: MB „Sporto projektai“ įmonės kodas: 304438376, Šiaurės per. 44 Kaunas, sporto klubas „Shape Gym“

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1 Sporto klubas įsipareigoja šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais suteikti Klientui Paslaugas, o Klientas įsipareigoja tinkamai ir laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju.

2. ŠALIŲ PAREIGOS IR TEISĖS

2.1. Klientas turi teisę:

2.1.1. Laikydamasis Taisyklių reikalavimų sustabdyti narystę, nurodydamas laikotarpį, kuris nėra trumpesnis kaip viena savaitė (7 kalendorinės dienos), bet nėra ilgesnis kaip 1 mėnuo (30 kalendorinių dienų). Visų Kliento sustabdymų suma per 12 mėnesių naudojimosi Sporto klubo paslaugomis laikotarpį negali būti ilgesnė kaip 1 mėnuo. Sustabdžius narystę jos galiojimo laikas nėra skaičiuojamas. Narystės terminas eina toliau (yra tęsiamas), kai sueina terminas, kuriam narystė buvo sustabdyta. Jeigu per 12 mėnesių (ar trumpesnį) naudojimosi Sporto klubo paslaugomis laikotarpį, bendras terminas, kuriam Klientas buvo sustabdęs narystę, siekia 1 mėnesį, daugiau stabdymų per minėtą laikotarpį negali būti atliekama. Pateikus medicininę pažymą, nedarbingumo pažymėjimą, Klientas turi teisę stabdyti narystę be apribojimų.

2.1.2. Klubo nariui neatvykus į treniruotę (-es) jam skirtu laiku dėl sveikatos problemų 4 ar daugiau užsiėmimų iš eilės ir pirmo užsiėmimo po ligos metu pateikia tai patvirtinančią medicininę pažymą (forma Nr. 094/a), turi teisę prašyti, kad būtų mažinamas paslaugų mokestis, atsižvelgiant į praleistų užsiėmimų skaičių. Jei Klubo narys nepateikia šiame Sutarties punkte nurodytos pažymos pirmo užsiėmimo po ligos metu praleisti užsiėmimai nekompensuojami.

2.1.3. Už pasirinktą Abonementą atsiskaityti grynaisiais pinigais arba banko kortele Sporto klubo kasoje, bankiniu pavedimu, E. Sąskaita, dovanų čekiu ar kitomis Paslaugų teikėjo atitinkamu metu naudojamu atsiskaitymo būdu;

2.1.4. atsisakyti Paslaugų / nutraukti Sutartį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštiškai apie tai informuojant Paslaugų teikėją.

2.2. Kliento pareigos:

2.2.1. Prieš pradedant lankytis Sporto klube, Klubo narys privalo atsižvelgti į savo sveikatos būklę ir pasitaręs su savo gydytoju įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto klubo paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Klubo nario sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto klube, tenka Klubo nariui. Sporto klubas neatsako ir neatlygina Klubo nariui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto klubo kaltės.

2.2.2. Į treniruotes atvykti laiku, pagal skelbiamą tvarkaraštį.

2.2.3. Dėvėti tik sportui skirtus drabužius, avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę.

2.2.4. Treniruotėse atlikti tik trenerio nurodytas užduotis.

2.2.5. Susipažinti su esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais bei naudoti Sporto klubo inventorių ir įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį. Nežinant, kaip naudotis inventoriumi ar įranga, būtina kreiptis į Sporto klubo darbuotojus dėl informacijos suteikimo.

2.2.6. Atsakingai naudotis Sporto klubo teikiamomis paslaugomis ir turtu, imtis visų įmanomų priemonių, kad besinaudodamas Sporto klubo paslaugomis nepadarytų žalos Sporto klubo, savo, kitų Sporto klubo narių ir darbuotojų sveikatai bei turtui.

2.2.7. Netrukdyti kitiems Sporto klubo nariams naudotis teikiamomis Sporto klubo paslaugomis.

2.2.8. Nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti sugedusia įranga.

2.2.9. Nelaimingo atsitikimo atveju, visi įvykio liudininkai privalo pagal aplinkybes iškviesti greitąją medicinos pagalbą ir suteikti visą reikalingą informaciją aptarnaujančiam personalui, gydytojams ar teisėsaugos institucijoms. Taip pat nedelsiant informuoti Sporto klubo darbuotojus apie savo ar kitų Klubo narių sveikatos pablogėjimą ar traumą, patirtą naudojantis Sporto klubo paslaugomis.

2.2.10. Atlyginti Sporto klubui materialinę žalą (dėl sugadintos įrangos, inventoriaus ar pan.), patirtą dėl Klubo nario kaltės ar su juo atvykusių nepilnamečių kaltės pagal Sporto klubo pateiktą nuostolių įvertinimo aktą. Klubo narys privalo atlyginti Sporto klubui padarytą žalą ne vėliau kaip per tris kalendorines dienas nuo nuostolių įvertinimo akto už žalos padarymą atsakingam Klubo nariui pateikimo dienos, nebent Sporto klubas nustatė ilgesnį žalos atlyginimo terminą.

2.3. Klubo nariui Sporto klubo patalpose draudžiama:

2.3.1. būti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų;

2.3.2. įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, tabaką;

2.3.3. į treniruotes atsivesti draugus ir kitus pašalinius asmenis;

2.3.4. treniruotės metu dėvėti laikrodžius, žiedus, apyrankes ir kt. papuošalus;

2.4. Sporto Klubas turi teisę:

2.4.1. Vienašališkai pakeisti Paslaugų įkainius (apie tai informuodamas Klientą viešai, informaciją pateikiant Sporto klubo patalpose arba pateikdamas informaciją sporto klubo internetinėje svetainėje www.shapegym.lt.);

2.4.2. Sporto klubas turi teisę atsisakyti teikti savo paslaugas Klubo nariams, nesilaikantiems Sutarties, ir tokių Klubo nario neįleisti į Sporto klubą.

2.5. Sporto Klubas privalo:

2.5.1. Teikti Paslaugas laikydamasis šioje Sutartyje ir Taisyklėse nustatytų sąlygų;

2.5.2. Užtikrinti Paslaugų teikimą Klientui narystės galiojimo laikotarpiu'

2.5.3. paslaugų teikėjas įsipareigoja teisės aktų nustatyta tvarka tvarkyti kliento asmens duomenis ir užtikrinti tinkamą jų apsaugą.

2.6. Sporto klubas neteikia daiktų pasaugos paslaugų, tik sudaro Klubo nariams galimybę palikti atsineštus daiktus nustatytose vietose. Asmeninius daiktus Klubo nariai palieka persirengimo patalpose. Sporto klubas neatsako už Klubo narių asmeninių daiktų praradimą ar sugadinimą. Palikti ir surasti Klubo nario daiktai Sporto klube saugomi 30 dienų.

3. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

3.1. Šalis, netinkamai vykdanti Sutartį, privalo atlyginti visus kitos Šalies patirtus pagrįstus nuostolius.

3.2. Klientas, vėluodamas atsiskaityti už Paslaugas, sutinka mokėti Paslaugų teikėjui 0,1 % (vienos dešimtosios procento) dydžio netesybas už kiekvieną pavėluotą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos.

3.3. įsigijus sporto klubo abonentą ir jo nepanaudojus, ilgiau kaip mėnesį (30 kalendorinių dienų ) pinigai negrąžinami.

3.4. Šalys susitaria, kad jeigu Paslaugų teikimas buvo sustabdytas, apribotas ar nutrauktas dėl Kliento kaltės (t.y. Sutarties 2.1.2.- Jei Klubo narys nepateikia šiame Sutarties punkte nurodytos pažymos pirmo užsiėmimo po ligos metu praleisti užsiėmimai nekompensuojami.)

3.5. Paslaugų teikėjas neatsako už Kliento sveikatos sutrikimus ir neatlygina Klientui nei turtinės, nei neturtinės žalos, atsiradusius Kliento sveikatai / gyvybei, atsiradusią dėl to, kad Klientas netinkamai naudojosi Paslaugomis, pasirinko netinkamą sportinį ar kitokį inventorių, viršijo leistinus ar rekomenduojamus krūvius, nevykdė sveikatos priežiūros įstaigos / gydytojų reikalavimų / rekomendacijų, nesilaikė Sutartyje, įskaitant Taisykles, nustatytų reikalavimų / sąlygų / apribojimų, elgėsi kitaip neapdariai, neatsakingai, nerūpestingai ir /ar pažeisdamas visuotinai priimtas / įprastas elgesio taisykles / standartus. Šalys aiškiai patvirtina, kad visas Paslaugų teikėjo siūlomas paslaugas, jų apimtis, periodiškumą / Sporto klubo lankomumą, Paslaugų / užsiėmimų / pratimų intensyvumą / dažnumą ir pan. Klientas pasirenka, naudojasi savo asmenine rizika ir atsakomybe.

3.6. Nepilnamečių Klientų įstatyminiai atstovai, pasirašę Sutartį patvirtina, kad nepilnamečio Kliento sveikatos būklė leidžia jam naudotis Sporto paslaugomis, patvirtina, kad išsamiai išaiškino atstovaujamam Sutarties turinį, Taisyklių reikalavimus ir patvirtina, kad nepilnametis Klientas susipažino su Taisyklėmis, jas suprato ir jų griežtai laikysis, atsižvelgiant į Sutarties nuostatas, yra visiškai atsakingi už nepilnamečio Kliento tinkamą naudojimąsi Paslaugomis, taip pat bet kokią žalą nepilnamečio Kliento sveikatai, jo sveikatos sutrikimą, išskyrus, kai toks sutrikimas įvyko dėl Sporto klubo kaltės, yra solidariai su nepilnamečiu Klientu atsakingi Paslaugų teikėjui už nepilnamečio Kliento padarytą žalą.

 3.7. Klientui yra žinoma, kad Sporto klube ne visada (t.y. ne visu laiku, kuomet Sporto klubas veikia ir yra prieinamas Klientui) bus Sporto klubą prižiūrintis ir / ar aptarnaujantis Sporto klubo personalas, ir Klientas prisiima riziką, žalą, nuostolius ir kitas galimas neigiamas pasekmes, susijusias su savarankišku (neprižiūrint aptarnaujančiam Sporto klubo personalui) naudojimusi Paslaugomis.

3.8. Paslaugų teikėjas neatsako už bet kokių Sporto klube trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas, išskyrus atvejus, kai dėl tokių paslaugų teikimo tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo buvo sudaryta atskira sutartis.

4. ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS

4.1. Už Paslaugas Klientas gali atsiskaityti šiai būdais:

4.1.1. Grynais pinigais (sporto klubo patalpose);

4.1.2. Banko kortele (sporto klubo patalpose);

4.1.3. Pavedimu;

4.1.4.  E.sąskaita.

4.2. Už Paslaugas Klientas moka Sporto klubui kas mėnesį. Pasirinkęs narystę, Klientas sumoka už Paslaugas Sporto klubui nurodytą kainą ne vėliau kaip pirmąją naudojimosi Paslaugomis dieną (prieš pradedant naudotis Sporto klubo Paslaugomis). Pirmąją įmoką Klientas sumoka grynais pinigais (Sutarties 4.1.1. punktas) arba banko kortele (Sutarties 4.1.2. punktas), Sporto klubo patalpose.

4.3. Praradus persirengimo spintelės raktą, klientas privalo sumokėti 12 eurų prarasto daikto vertės, atkūrimo mokesti;

4.4. Pametus sporto klubo kortelę, naujos kortelės įsigijimo kaina  2 eurai.

4.5 Šalys sudariusios e.sutartį įsipareigoja viena kitai pranešti apie jų banko sąskaitos rekvizitų pasikeitimus likus ne mažiau, kaip 5 ( penkioms) darbo dienoms, iki tokių pasikeitimų įsigaliojimo.

4.6 jei mokėjimas atliekamas ne iš kliento sąskatos, mokėjimo paskirtyje privalo būti nurodyti asmeniniai duomenys, to asmens už kurį atliekamas mokėjimas.

5. PASLAUGŲ SUSTABDYMAS, SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo joje nustatytu pagrindu. Po Sutarties pasibaigimo lieka galioti tie Šalių įsipareigojimai, kurie pagal savo esmę / tikslą ar Sutarties sąlygas turi galioti ir Sutarčiai pasibaigus.

5.2. Paslaugų teikėjas turi teisę neteismine tvarka vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo laikinai sustabdyti ir / ar apriboti ir / ar nutraukti Klientui Paslaugų teikimą žemiau išvardintais atvejais, kuriuos Šalys, pasirašydamos Sutartį, pripažįsta svarbiais ir esminiais:

5.2.1. Klientas vėluoja atsiskaityti už Paslaugas;

5.2.2. Klientas pažeidžia Taisyklių reikalavimus ar gadina trečiųjų asmenų ar Paslaugų teikėjo turtą (sportinį inventorių, įrangą ir pan.) ar kitaip daro žalą Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenims ar jų turtui, ar kelia pavojų savo ar kitų asmenų gyvybei, sveikatai;

5.2.3. Klientas Sporto klube atlieka / ketina atlikti veiksmus, turinčius nusikalstamos veikos ar administracinio nusižengimo požymius (pvz., vagystė, narkotinių medžiagų, alkoholinių gėrimų vartojimas);

5.2.4. jeigu Kliento neteisėti veiksmai riboja kitų Paslaugų teikėjo klientų galimybę pasinaudoti Paslaugų teikėjo teikiamomis Paslaugomis;

5.2.5. jeigu Paslaugos negali būti suteiktos dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo Pasla Paslaugų teikėjo (pvz., nutrūksta elektros energijos tiekimas, įvyksta miesto inžinerinių tinklų avarijos, force majeure aplinkybės).

5.3. Klientas turi teisę neteismine tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie nutraukimą raštu ar el. paštu įspėdamas Paslaugų teikėją ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų šiais atvejais:

5.3.1. Paslaugų teikėjui pakeitus Taisykles, kai tokie pakeitimai iš esmės blogina Kliento padėtį;

5.3.2. jeigu Paslaugų teikėjas dėl savo kaltės neteikia Klientui Paslaugų ilgiau kaip 5 (penkias) Darbo dienas;

5.3.3. Paslaugų teikėjui nevykdant kitų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, jeigu Paslaugų teikėjas per aukščiau minėtą įspėjimo apie Sutarties nutraukimo terminą nepašalino atitinkamų Paslaugų trūkumų / Sutarties pažeidimų;

5.3.4. kitais teisės aktuose numatytais atvejais.

5.4. Paslaugų teikėjas turi teisę neteismine tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie nutraukimą raštu ar el. paštu įspėdamas Klientą ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų esant žemiau nurodytiems pagrindams, kuriuos Šalys, pasirašydamos Sutartį, pripažįsta svarbiais ir esminiais:

5.4.1. Klientas vėluoja atsiskaityti už Paslaugas ar vėluoja atlyginti Paslaugų teikėjui padarytą žalą ilgiau kaip 10 (dešimt) dienų;

5.4.2. Klientas ne pirmą kartą:  gadina trečiųjų asmenų ar Paslaugų teikėjo turtą (sportinį inventorių, įrangą ir pan.) ar kitaip daro žalą Paslaugų teikėjui ar tretiesiems asmenims ar kelia pavojų savo ar kitų asmenų gyvybei, sveikatai;

5.4.3. Klientas nevykdo kitų esminių Sutarties, įskaitant Taisykles, sąlygų;

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Sudaryta Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško iš jos kylančių įsipareigojimų įvykdymo.

6.2. Šalys įsipareigoja tarpusavio santykiuose laikytis konfidencialumo: neatskleisti raštu, žodžiu ar kitokiu pavidalu tretiesiems asmenims jokios komercinės, dalykinės, finansinės informacijos, su kuria buvo supažindintos bendradarbiaudamos šios Sutarties pagrindu.

6.3. Bet kokie Sutarties pakeitimai ar papildymai galioja tik sudarius juos raštu.

6.4. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Šalys sutaria, kad visi ginčai yra teismingi Kauno apylinkės teismo Kauno rūmams.

6.5. Pasikeitus adresams, telefonų numeriams, banko ir kitiems rekvizitams, Sutarties šalys įsipareigoja apie tai nedelsdamos raštu informuoti viena kitą. Kol nėra gautas rašytinis pranešimas laikoma, kad yra teisingi šioje Sutartyje nurodyti duomenys.

Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais lietuvių kalba – po vieną kiekvienai sutarties šaliai.Nepilnamečių tėvams arba globėjams

LEIDIMAS

Aš,_______________________________________________, neprieštarauju, kad mano sūnus, duktė, globotinis (nereikalingus išbraukti) lankytų klubo užsiėmimus ir suvokiu, jog užsiėmimų metu egzistuoja traumų tikimybė. Su klubo reikalavimais, saugaus sportavimo ir etiketo taisyklėmis (surašyti aukščiau) treniruočių metu esu susipažinęs (-usi). Suprantu minėtų reikalavimų esmę ir išaiškinau juos savo sūnui, dukrai, globotiniui (nereikalingus išbraukti). Pažymiu, kad sūnus, dukra, globotinis (nereikalingus išbraukti) neturi jokių žinomų gydytojų nustatytų sveikatos sutrikimų, dėl kurių jam (jai) yra apribotas fizinis aktyvumas. Tokiems sutrikimams atsiradus arba juos nustačius pasižadu nedelsiant informuoti sūnaus, dukros, globotinio (nereikalingus išbraukti)  trenerį (-ius).

_________________________________________________________________________________________

(tėvo/globėjo vardas, pavardė, parašas)

________________________________________________________________________________________

(tėvo/globėjo asmens kodas, adresas, telefono nr., el. pašto adresas)
Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), susipažinau su šios Sutarties nuostatomis, sutinku jų laikytis ir prisiimu atsakomybę už Sutartyje nustatytų sąlygų ir pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.


 


Paslaugų teikėjas:


MB „Sporto projektai“


SP „Shape Gym“