Sąlygos

1. Klientas pasirinktu atsiskaitymo būdų visais atvejais iš anksto atsiskaito už atitinkamą laikotapį, išskyrus atvejus, kai sutartyje aiskiai numatyti kiti atsisažkaityo terminai;

2. klientui pasirinkus atsiskaityti už paslaugas e.sąskaitos būdų, bus pitaikytas automatinis apmokėjimas, pirmos įmokos nuskaitymas įvyks sudarties sudarymo diena, sekantis po 30 ( trisdešimties ) kalendorinių dienų;

3. klientas, vėluodamas atsiskaityti už paslaugas, sutinka mokėti teikėjui 0,1 % (vienos dešimtosios ) dydžio netesybas už kiekvieną pavėluota dieną nuo laiku nesumokėtos sumos;

4. jei iš kliento gautų įmokų nepakanka visam kliento įsiskolinimui už paslaugas padengti, šalys sutaria, kad gautis įmokos paskirstomos tokia tvarka: pirmiausia, padengiamos paslaugų teikėjo patirtos išlaidos išieškant skolą iš

kliento, toliau padengiamos priskai

Prenumeratos forma